Menu Sluiten

Tarieven en vergoedingen

Standaardvergoeding 2011

Als u 18 jaar of ouder bent wordt fysiotherapie niet meer automatisch vergoed. Uitgezonderd zijn bepaalde chronische aandoeningen. Hiervoor wordt de fysiotherapie vanaf de tiende behandeling vergoed. Vraag ons of u hiervoor in aanmerking komt.

 

 Aanvullende verzekering

Uit uw aanvullende verzekering blijkt in hoeverre fysiotherapie vergoed wordt. Het is belangrijk dat u vooraf bij uw verzekeraar informeert wat u vergoed krijgt.
Pakketten van verzekeraars kunnen nogal verschillen. Het is de moeite waard meerdere aanvullende verzekeringen te vergelijken. Bekijk de voorwaarden, zoals het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, en de tarieven van verschillende verzekeraars.

 

 Aangesloten zorgverzekeraars

Wij sturen de rekening automatisch naar uw zorgverzekeraar (naturasysteem)*. Indien uw verzekering fysiotherapie voor 100% vergoedt, hoeft u bij ons niets bij te betalen. Het is echter wel belangrijk om te weten hoeveel behandelingen uw verzekering vergoedt. Wij werken samen met alle overkoepelende zorgverzekeraars.

Screening (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Zitting fysiotherapie
Zitting manuele therapie
Consult acupunctuur
Kort consult acupunctuur
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Toeslag voor uitbehandeling
Inrichtingstoeslag
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
Niet nagekomen afspraak

* Voor acupunctuur wordt de rekening thuis gestuurd, welke u vervolgens kunt doorsturen naar uw zorgverzekeraar.

 

 Deze tarieven gelden voor:

 • Niet-(aanvullend)verzekerde patiënten.
 • Patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met een tarief daarin met onze praktijk heeft gesloten maar waarbij de kosten de maximale vergoeding overschrijden.

 

 Betalingsvoorwaarden

 1. Het tarief geldt vanaf 1 januari 2011
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt ons zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld.
  3. De declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
  4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.
  5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.
Contact opnemen
Stuur een e-mail
Bel ons